2007/Feb/05

หมวดสถาบันทางสังคม

7.1 ศาสนา

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

พระสงฆ์

พะ

ออกพรรษา

ออกพั๊นษา

พระพุทธรูป

พะพุทธฮูบ

วิหาร

สิม

คัมภีร์

ใบล้าน

สามเณร

จั่วน้อย

โบสถ์

สิม / สิมน้ำ / สิมโคก

หลวงตา

หลวงต๋า

แม่ชี

แมขาว

อุบาสก

พอออก

ธุดงค์

ขัดเกา

อุบาสิกา

แมออก

บวช

ออกบวช

โยมอุปฐาก

พอออกค่ำ

บิณฑบาต

โปดสัตย์

แมออก

เข้าพรรษา

จ่ำพั๊นษา

ที่นอนพระ

เม่ง

ศาลาการเปรียญ

ศาล๊าโล๊งท๊ำ

7.3 การเมือง

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถ