2007/Feb/05

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภูมิภาคนี้มีลักษณะโดดเด่นกว่าส่วนอื่นของประเทศประกอบด้วยจังหวัด 19 จังหวัดคือหนองคาย นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ สกลนคร อุดรธานี เลย ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อุดรธานี หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ นับได้ว่าเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่และประชากรมากที่สุดนอกจากนั้นยังเป็นภูมิภาคที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ มากที่สุด เช่น ปัญหาความแห้งแล้งความยากจน ประชากรอพยพย้ายถิ่น ประชากรในภาคนี้พูดภาษาไทยสำเนียงอีสานแตกต่างไปจากสำเนียงท้องถิ่นในภาคเหนือแต่ประชากรส่วนใหญ่สามารถพูดสำเนียงไทยภาคกลางได้ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการแต่งกายเป็นเอกลักษณ์ของตนคือหญิงมักจะนุ่งผ้าซิ่นทอด้วยฝ้ายมีเชิงคลุมเลยเข่าไปเล็กน้อย สวมเสื้อแขนสั้น ผู้สูงอายุมักตัดผมสั้นไว้จอนส่วนผู้ชายไม่ค่อยมีรูปแบบที่แน่นอนนักแต่มักนุ่งกางเกงมีขาครึ่งน่องหรือนุ่งโสร่งผ้าไหมอย่างไรก็ตามเครื่องแต่งกายดังกล่าวจะพบน้อยลง ในปัจจุบันประชากรวัยหนุ่มสาวจะแต่งกายตามสมัยนิยมอย่างที่พบเห็นในที่อื่น ๆ ของประเทศ

อาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือการเพาะปลูก พืชที่สำคัญคือ ข้าว มันสำปะหลัง ปอข้าวโพด ภาคนี้มีพื้นที่ทำนามากกว่าภาคอื่น ๆ แต่ผลิตผลที่ได้ต่ำเพราะการทำนาส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนซึ่งไม่ค่อยแน่นอน บางปีมีน้ำมาก บางปีไม่มีน้ำเลยภาคนี้พอถึงฤดูแล้งน้ำในแม่น้ำลำธารจะเหือดแห้งไปเสียส่วนใหญ่ถึงฤดูฝนประชาชนก็ไม่ได้เตรียมการเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ให้เป็นที่แพร่หลายกันเว้นแต่เก็บน้ำฝนไว้ดื่มกินเท่านั้นการขาดแคลนน้ำในภาคนี้ทำให้ไม่ค่อยมีการปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วทำให้ผลผลิตมีน้อย เป็นเหตุให้ประชากรในภูมิภาคนี้มีความยากจนเป็นส่วนมากปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรทำให้เกิดโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือที่รู้จักกันในนาม โครงการอีสานเขียวความมุ่งหมายของโครงการนี้เพื่อหวังจะยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้นโดยการหาและสร้างแหล่งน้ำ ปรับปรุงวิธีการประกอบอาชีพ ปรับปรุงด้านสุขภาพอนามัยสิ่งสำคัญที่ควรจะพิจารณาคือพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายแห่งไม่เหมาะสำหรับปลูกข้าวเพราะข้าวต้องการน้ำมาก แต่เหมาะสำหรับเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะการเลี้ยงวัวแต่การเลี้ยงวัวเลี้ยงควายโดยการปลูกหญ้าให้เป็นอาหารสัตว์นั้นยังทำกันไม่ค่อยแพร่หลายในภาคนี้การเลี้ยงสัตว์จึงไม่ค่อยได้ผล สำหรับงานฝีมือ เช่นการทอผ้าไหมและการจักสานในภาคนี้ทำกันได้ดีมีฝีมือประณีตแต่การทำในลักษณะที่เป็นกิจการใหญ่โตทำครั้งละมาก ๆเพื่อการค้ายังไม่เป็นที่นิยมกันในหมู่ประชาชน

เนื่องจากความขัดสนในพื้นที่ผู้คนในภาคนี้จึงได้ดิ้นรนไปหางานทำกันในภาคอื่นส่วนมากไปในลักษณะการบุกเบิกหาที่ทำกินใหม่ เรียกว่า " หานาดี "ในภายหลังการหานาดีก็ทำได้ยาก เพราะไม่มีพื้นที่จะให้บุกเบิกใหม่ส่วนใหญ่จึงไปทำงานรับจ้างในที่ต่าง ๆ และไปกันถึงต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์บรูไน และในประเทศเขตทะเลทรายตะวันออกกลางปัญหาของภูมิภาคนี้คือการหาหนทางปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาค สร้างอาชีพใหม่ ๆให้เข้ากับสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์และตั้งโรงงานที่รองรับผลิตผลเหล่านี้จะสามารถแก้ปัญหาในภูมิภาคนี้ได้มาก

หนองคาย

อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทยลาว

ทรัพยากร

เกลือหิน
อาชีพหลัก

ทำนา, ทำสวน, ทำไร่, เลี้ยงสัตว์

นครพนม

คำขวัญประจำจังหวัด : พระธาตุล้ำค่า วัฒนธรรมหลากหลาย เรณภูไท เรือไฟโสภา งามตามฝั่งโขง............

อาชีพ

ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

มุกดาหาร

ทิศเหนือติดต่อจังหวัดนครพนม ทิศใต้ติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันออกติดต่อกับแม่น้ำโขง ทิศตะวันตกติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากกรุงเทพฯ 683 กิโลเมตรพื้นที่ 4.311 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 5 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ คือ อ.เมืองมุกดาหาร อ. ดอนตาล อ. คำชะอี อ. ดงหลวง กิ่ง อ. หนองสูงกิ่ง อ.หว้านใหญ่ ศาลากลางจังหวัด ถนนวิวิธสุรการ อ. เมือง จ. มุกดาหารระยะทางระหว่างกรุงเทพฯ-มุกดาหาร 642 กิโลเมตร
อาชีพหลัก

: ทำนา

ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัด ขอนแก่น ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัด ลพบุรี และ จังหวัด เพชรบูรณ์ ทิศตะวันออก ติดต่อ จังหวัด ขอนแก่น และจังหวัด นครราชสีมา ทิศใต้ ติดต่อ จังหวัด นครราชสีมา ห่างจาก กรุงเทพฯ 330 กิโลเมตร แบ่งการ ปกครอง ออกเป็น 12 อำเภอ 1 กิ่ง อำเภอ คือ อ.ชัยภูมิ อ.บ้านเขว้าอ. คอนสวรรค์ อ. เกษตรสมบูรณ์ อ. หนองบัว แดง อ. จตุรัส อ. บำเหน็จณรงค์ อ.บ้านแท่น อ. แก้งคร้อ อ. คอนสาน อ. เทพสถิต กิ่ง อ.หนองบัวระเหว พื้นที่ 10798.355 ตารางกิโลเมตร

ทรัพยากรธรณี : เกลือหิน

อาชีพหลัก :ทำสวน ทำนา ทำไร่ ทอผ้า เลี้ยงสัตว์

คำขวัญประจำจังหวัด :เมืองโบราณ บ้านนักสู้ ภูเสียดฟ้า ป่าช้างหลาย ทุ่งไพร่รก น้ำตกใส ผ้าไหมดี สตรีงาม แดนธรรมแดนทอง

สกลนคร

ทรัพยากรธรณี : เกลือ หิน
อาชีพหลัก : ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

อุดรธานี

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จดจังหวัดหนองคาย
จดจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์
จดจังหวัดสกลนคร
จดจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดเลย


จังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่ 11,730 ตารางกิโลเมตร

อาชีพ

หัตถกรรม

เลย

อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเพชรบูรณ์ทิศตะวันออกติดต่อกับหนองคายและอุดารธานี ทิศตะวันตกติดต่อกับพิษณุโลกห่างจากกรุงเทพฯ 558 กิโลเมตรพื้นที่10,341 ตารางกิโลเมตร

แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ2 กิ่งอำเภอ คือ
อ.เมืองเลยอ.เชียงคานอ.ปากชม อ.ดานซ้าย อ.นาแห้ว
อ.ภูเรือ อ.ท่าลี่ อ.วังสะพุง อ.ภูกระดึง กิ่ง อ.นาด้วง
กิ่ง อ.ภูหลวง
อาชีพหลัก

ทำนา ทำไร่ เลี้ยงไหม และอุตสาหกรรม 

คำขวัญ

เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
ทรัพยากรธรณี

แมงกานีส ทองแดง เหล็ก สังกะสี แบไรท์ ตะกั่ว ยิปซั่ม

ขอนแก่น

ทรัพยากรธรณี

เกลือ หิน
อาชีพหลัก

ทำนา เพาะปลูกพืชในไร่ต่าง ๆ เลี้ยงไหม ทอผ้า ทำปศุสัตว์

จังหวัดขอนแก่น อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อจังหวัดเลยและอุดรธานีทิศใต้ติดต่อจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ทิศตะวันออกติดต่อจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ทิศตะวันตกติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ห่างจาก กรุงเทพ ฯ 445 กิโลเมตร พื้นที่12440.139 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครอง ออกเป็น 15 อำเภอ 5 กิ่งอำเภอ คือ อ.เมืองขอนแก่นอ.หนองเรือ อ.ชุมแพ อ. น้ำพอง อ.กระนวน อ.บ้านไผ่ อ.พล อ. หนองสองห้อง อ.ภูเวียง อ. มัญจาคีรี อ.ชนบท อ.บ้านฝาง อ.อุบลรัตน์ อ. แวงน้อย อ. กิ่ง อ.พระยืนกิ่ง อ.แวงใหญ่ กิ่ง อ. เปือยนอ้ย กิ่งอ. เขาสวนกวาง กิ่ง อ.ผาม่าน

มหาสารคาม

ทรัพยากรหลัก

เกลือ หิน
อาชีพหลัก

ทำนา ทำไร่ ปศุสัตว์ เลี้ยงไหม

คำขวัญ
"
พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร"

กาฬสินธุ์

คำขวัญ

เที่ยวเมืองกาฬสินธุ์ ถิ่นโบราณมากมี แซ่บอีหลี เนื้อเค็มน้ำเต็มเขื่อนดินยาวสาวสวยภูไท ผ้าไหมแพรว่า ฮือฮาโปงลาง

ทรัพยากรธรณี

เกลือหิน
อาชีพหลัก

ทำนาทำไร่ อุตสาหกรรมภายในครัวเรือน 

ร้อยเอ็ด

ห่างจากกรุงเทพฯ509 กิโลเมตร พื้นที่ 7737.087 ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ3 กิ่งอำเภอคือ อ.เมืองร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อ.ปทุมรัตน์ อ.จตุรพักตรพิมารอ. ธวัชบุรี อ. พนมไพร อ. โพธิ์ชัย อ. โพนทอง อ.เสลภูมิ อ. สุวรรณภูมิ อ.อาจสามารถ อ. หนองพอก อ. เมืองสรวง กิ่ง อ. เมยวดี กิ่ง อ. โพนกราย กิ่ง อ.ศรีสมเด็จ

ทรัพยากรธรณี เกลือ หิน

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ เลี้ยงไหม 

คำขวัญ

ร้อยเอ็ดเพชรอีสาน พลาญชัยบึงพระราม เรือนงมา พระสูงใหญ่ ผ้าไหมชั้นดี สตรีโสภา ทุ่งกุลาสดใส

ยโสธร

อาณาเขต

ทิศเหนือติดต่อกับนครพนม และร้อยเอ็ด ทิศใต้ติดต่อ กับศรีสะเกษ ทิศตะวันออกติดต่อกับอุบลราชธานี ทิศตะวันตกติดต่อกับร้อยเอ็ดห่างจากกระเทพฯ 578 กิโลเมตร พื้นที่ 4,124.2 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อ. เมืองยโสธร อ. คำเขื่อนแก้ว อ. กุดชุม อ. ป่าติ้ว อ. มหาชนะชัย อ. เลิงนกทา อ. ค้อวัง อ.ทรายมูล
อาชีพหลัก

ทำนา ทำไร่ ปอแก้ว เลี้ยงสัตว์ ไร่มันสำปะหลัง
คำขวัญ

เมืองประชาธิปไตย บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิตแหล่งผลิตข้าวมะลิ 

นครราชสีมา